ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း အေပၚယံုၾကည္မႈသေဘာထား

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ နတ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ နတ္သမီး၊ နတ္သားတို႔ အားအရွမ္းအေခၚ ခြန္ဖီ၊ နန္းဖီဟု ေခၚသည္။ ဗမာမ်ားကဲ့သို႔လို.. နတ္ဝင္သည္.....

ရွမ္းအိုးစည္

ဒါကေတာ့ ေရွးယခင္က ေမာရွမ္းေတြတီးတဲ့ ရွမ္းအိုးစည္ပါ ဓႏုအိုးစည္နဲ႔ဆင္ပါတယ္....ဒါေပမယ့္.....

၂၀၀၉ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးကထိန္ (ေတာင္ၾကီး)

က်ိဳင္းတံုေက်ာင္းေရွ႕စုရပ္တြင္ ရွမ္းအိုးစည္တီးဗံုေမာင္းတီး၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ၾကေနၾကစဥ္ .....

Pages

Jun 26, 2012

အေရွာင္ႏွင့္ အေဆာင္မ်ား

ကုန္သည္အိမ္မ်ားတြင္ ပေလြမႈတ္ျခင္း၊ ေလခၽြန္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ လာဘ္တိတ္တတ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဇီးကြက္မ်ား ရပ္ရြာတြင္ ေအာ္ျမည္ပါက ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ရွင္ခြင့္မျပဳပဲ ေယာက်ာ္း၏ သီးသန္႔ေနရာသို႔ မသြားရ။ အိမ္ေပၚတက္လွ်င္ ဖိနပ္ခၽြတ္ရသည္။ ေကၽြးေမြးဧည္ဝတ္ျပဳေသာ အစားအစာ၊ လက္ဖက္ရည္မ်ားကို စားသံုးမွ သေဘာက်သည္. မစားပဲေနလွ်င္ ႐ိုင္းစိုင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အထူးသျဖင္ လယ္ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။

မိုးဦးက် လယ္ေတာဆင္းခ်ိန္တြင္ မိုးမမွန္၊ ေလမမွတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လြန္ဆြဲျခင္း ယံုၾကည္ကိုးစားရာ ဘုရား၊ နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပသျခင္း ျပဳသည္။ လယ္ယာမ်ားတြင္ ပိုးမႊားက်ေရာက္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား မေအာင္ျမင္ေသာအခါ မိမိတို႔ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပစ္တို႔မွ ခြင့္လႊတ္ရန္ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ လယ္ယာမ်ားတြင္ ဖ်က္ဆီးအံ့ေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မ်ား ပေပ်ာက္ရန္ နတ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

လယ္ထြန္ျခင္း၊ ေကာက္စိုက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေန႔ေကာင္းေန႔ျမတ္ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ေတာ္သလင္းလ ေက်ာ္လွ်င္ ေကာက္မစိုက္၊ စိုက္လွ်င္ သီးႏံွမထြက္ဟု ယူဆသည္။

စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ စပါးတင္းေရ ပိုမိုထြက္ရန္ လယ္ကြင္းထဲတြင္ မီးထြန္းၿပီး ဆုေတာင္း ပသေလ့ရွိသည္။ ေကာက္လိႈင္းစည္းမ်ား စုပံုၿပီး စပါးမနယ္မီ စပါးႏွံမ်ားကို ပုခိုင္ခိုင္ေခၚ ဘိုးဥႀကီး၊ ဘြားဥႀကီးဟု အမည္တပ္ထားေသာ ၾကက္ဥျပဳတ္ ႏွစ္လံုးႏွင့္ မုန္႔မ်ား တင္သရသည္။

စပါးမ်ားကို အိမ္သို႔ သယ္ယူေသာအခါတြင္ လယ္ကြင္း ယာခင္းမွ် အိမ္အထိ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စပါးပံုကေလးမ်ား အနည္းငယ္ ပံုခ်ထားေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ပံုထားျခင္းမွာ ေက်းငွက္သတၱဝါ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ေဝမွ်စားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းခရီး၌ အစားအစာ ျပတ္သူမ်ားအား စပါးရွိေသာ ေနရာသို႔ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ လမ္းျပအျဖစ္ ပံုထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Jun 20, 2012

ရွမ္းအမ်ိဳးသားတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပံု (ေရွး႐ိုးစဥ္လာ)

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားက မိမိတို႔သည္ ကမၻာဦး အစကပင္ ရွိေနၿပီးေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ရွမ္းဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ပါဠိစကားမွ သက္ဆင္းလာေသာ ပါဠိပ်က္စကား ျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားတုိ႔က မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ တိုင္း ဟု ေခၚသည္။ တိုင္း အဓိပၸာယ္မွာ ေတာက္ပျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းရွမ္းေဆာက္ပသည္။ မီးခိုးမီးလွ်ံ (ရွမ္း) စေသာ စကားမ်ားတြင္ ရွမ္းစကားလံုးမွာ ေတာက္ပျခင္း ျပည့္ဝျခင္း သေဘာအဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္သည္။

ရွမ္းျပည္ကို မိန္းတိုင္း၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးကို ကြန္းတိုင္း၊ ရွမ္းစကားကို ကြမ္းတိုင္းဟု ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေခၚသည္။

ျမန္မာစာေပ၊ ျမန္မာသမိုင္းမ်ားတြင္း ရွမ္းမ်ိဳးအစ မိုင္းေမာက ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းမင္းအစ ဘိႏၵက ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆို႐ိုးလကၤာမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ေမာဟူေသာ စကားမွာ မင္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရသည္။ ေရႊလီျမစ္ကို ရွမ္းအေခၚျဖင့္ နမ့္ေမာင္းဟု ေခၚသည္။ ေရွးအခါက ေရႊလီျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရွမ္းကိုးျပည္ေထာင္ တည္ေထာင္ေနထိုင္ရာမွ ရွမ္းေဒသကို ေရႊလီျမစ္အား အစြဲျပဳ၍ ေမာကိုးျပည္ (ေမာင္းကိုးျပည္) ဟုေခၚၾကသည္။

ျမန္မာသမိုင္းမ်ားတြင္ မိုင္းေမာ ျပည္ႀကီးအား အေနာက္မဇ်ၥိတိုင္းသား သက်သာကီဝင္မင္းမ်ိဳး ဘိႏၵကရာဇာ မင္းႀကီးက စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္း၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား ျပန္႔ပြားသြားၿပီး ျပည္ေပါင္းကိုးျပည္ေထာင္ႏွင့္ အရံၿမိဳ႕ေပါင္း ၉၉ ၿမိဳ႕ေသာ ကိုးျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေထာင္ၾကသည္ဟု ပါရွိသည္။

ရွမ္း႐ိုးရာစကားအရဆိုေသာ္ သက်သာကီဝင္ မင္းမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ခြန္လူးမင္းေခၚ မင္းတပါးက မိုင္းေကာျပည္ႀကီးကို စတင္ တည္ေထာင္အုပ္စိုးသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုမင္းေပါက္ဖြားေသာ မင္းဆက္မ်ားသည္ ေအာက္ပါၿမိဳ႕ႀကီး ကိုးၿမိဳ႕ႏွင့္ အရံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မင္းျပဳခဲ့ၾကသည္ ဆို၏။


စဥ္ ေမာကိုးျပည္ေထာင္ ၿမိဳ႕မ်ား အရံၿမိဳ႕မ်ား အေရအတြက္
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ၉၉ မိုင္း (ၿမိဳ႕ငယ္)
မိုးညွင္း ၃၇ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)
ေသာင္သြပ္ ၂၈ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ၃၉ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)
သိႏၷီၿမိဳ႕ ၄၉ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)
အုန္းေပါင္ (သီေပါ)ၿမိဳ႕ ၂၉ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)
မိုးမိတ္ၿမိဳ႕ ၄၉ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)
မိုးနဲၿမိဳ႕ ၃၇ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)
မိုးပဲၿမိဳ႕ ၃၉ ။ (ၿမိဳ႕ငယ္)